PHP中array_slice函数用法实例详解

本文详细介绍了array_slice函数的详细用法以及一些常用的array_slice实例程序,分享给大家供大家参考。具体分析如下:

array_slice() 函数在数组中根据条件取出一段值,并返回.

注释:如果数组有字符串键,所返回的数组将保留键名,参见例子 4.

语法:array_slice(array,offset,length,preserve)

函数在数组中根据条件取出一段值,并返回.

参数:

array  必需,规定输入的数组.

offset  必需,数值,规定取出元素的开始位置,如果是正数,则从前往后开始取,如果是负值,从后向前取offset 绝对值.

length  可选,数值,规定被返回数组的长度,如果是负数,则从后向前,选取该值绝对值数目的元素,如果未设置该值,则返回所有元素.

preserve 可选,可能的值:true – 保留键 false – 默认 – 重置键,当为0的时候,将里面的值赋值给一个新的变量,最后返回这个变量。

代码如下:

复制代码代码如下:
<?php
$arr = array(0,1,2,3,4);
var_dump(array_slice($arr,0,2));

echo “<br/>”;
$arr2 = array(‘a’=>array(‘a’,’a’,’a’),’b’=>array(‘b’,’b’,’b’));
var_dump(array_slice($arr2,0,1));
?>

返回的结果如下:
array(2) { [0]=> int(0) [1]=> int(1) }
array(1) { [“a”]=> array(3) { [0]=> string(1) “a” [1]=> string(1) “a” [2]=> string(1) “a” } }

array_slice函数实现的分页方法非常好用,分享如下:

复制代码代码如下:
<?php
//假定一个结果集二维数组:
$arr = array(array(‘name’=> ‘name1′,’sex’ => ‘sex1′,’job’ => ‘job1’),
array(‘name’=> ‘name2′,’sex’ => ‘sex2′,’job’ => ‘job2’),
array(‘name’=> ‘name3′,’sex’ => ‘sex3′,’job’ => ‘job3’),
array(‘name’=> ‘name4′,’sex’ => ‘sex4′,’job’ => ‘job4’),
array(‘name’=> ‘name5′,’sex’ => ‘sex5′,’job’ => ‘job5’),
array(‘name’=> ‘name6′,’sex’ => ‘sex6′,’job’ => ‘job6’),
array(‘name’=> ‘name7′,’sex’ => ‘sex7′,’job’ => ‘job7’),
array(‘name’=> ‘name8′,’sex’ => ‘sex8′,’job’ => ‘job8’),
array(‘name’=> ‘name9′,’sex’ => ‘sex9′,’job’ => ‘job9’),
array(‘name’=> ‘name10′,’sex’ => ‘sex10′,’job’ => ‘job10’),
array(‘name’=> ‘name11′,’sex’ => ‘sex11′,’job’ => ‘job11’),
array(‘name’=> ‘name12′,’sex’ => ‘sex12′,’job’ => ‘job12’),
);

//计算总记录条数
$num = count($arr);
//规定每页显示的条数
$perpage = 3;
//计算页数
$pages = ceil($num/$perpage);
//echo $num,$perpage,$pagecount;exit;
if(is_numeric($_REQUEST[‘page’]))
{
if($_REQUEST[‘page’]<1){
$page = 1;
}elseif($_REQUEST[‘page’]>$pages)
{
$page = $pages;
}else{
$page = $_REQUEST[‘page’];
}
}else{
$page = 1;
}
$start = ($page-1)*$perpage;
$newpage = array_slice($arr,$start,$perpage,true);
//print_r($newpage);exit;
?>
<table cellpadding=”0″ cellspacing=”0″ border=”1″>
<tr>
<td>name</td>
<td>sex</td>
<td>job</td>
</tr>
<?php
foreach($newpage as $k => $v)
{
?>
<tr>
<td><?php echo  $v[‘name’]; ?></td>
<td><?php echo  $v[‘sex’]; ?></td>
<td><?php echo  $v[‘job’]; ?></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<?php
if($page>1){
echo “<a href=’?page=1′>首页</a>”;
echo “<a href=’?page=”.($page-1).”‘>上一页</a>”;
}
if($page<$pages)
{
echo “<a href=’?page=”.($page+1).”‘>下一页</a>”;
echo “<a href=’?page=”.$pages.”‘>末页</a>”;
}
?>

希望本文所述对大家的PHP程序设计有所帮助。

本站内容大多来自网络,若侵犯了您的权益,请E-mail:yiiframework@vip.qq.com,我们会在48小时内删除相关资源,谢谢合作。:Yii中文网 » PHP中array_slice函数用法实例详解

赞 (0)

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址